SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Nařízení CLP – aktuality za 1. pololetí roku 2022
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nařízení CLP – aktuality za 1. pololetí roku 2022

Příspěvek informuje o nových dokumentech (především novelách nařízení nebo vybraných pokynech ECHA apod.), které vyšly za dané období. Nařízení CLP se týká především klasifikace, označování a balení látek a směsí, ale také oznamování informací o směsích.


Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

NOVELA NAŘÍZENÍ CLP

V květnu 2022 vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení (EU) 2022/692, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Nařízení – ke stažení ZDE

Novela zapracovává stanoviska Výboru pro posuzování rizik (RAC) ECHA přijatá v období od prosince 2019 do prosince 2020 a mění přílohu VI nařízení – tj. Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek následovně:
   ● 39 položek nově doplňuje 
   ● 17 položek mění
   ● 1 položku zrušuje (odpovídá index. číslu 615-007-00-X = 1,5-diisokyanatonaftalen)
Mezi látkami se změněnou klasifikací je řada účinných látek (biocidních nebo přípravků na ochranu rostlin – např. daminozid, fluopikolid).

Nařízení se použije se ode dne 1. 12. 2023.
POZOR: Původní termín "23. listopadu 2023" byl posunut opravou nařízení, která vyšla  dne 25. 5. 2022.

V úvodní části nařízení je uvedeno – citace:
Dodržování nových nebo aktualizovaných harmonizovaných klasifikací by nemělo být požadováno ihned, jelikož dodavatelé potřebují určitou dobu na to, aby přizpůsobili označování a balení látek a směsí novým nebo aktualizovaným klasifikacím a prodali stávající zásoby, na které se vztahují předchozí regulatorní požadavky. Tato doba je rovněž nezbytná k tomu, aby dodavatelé měli dostatek času přijmout opatření nutná k zajištění trvalého dodržování dalších právních požadavků, které vznikají v důsledku změn provedených podle tohoto nařízení. Dodavatelům by však mělo být umožněno používat nové nebo aktualizované harmonizované klasifikace a odpovídajícím způsobem přizpůsobit označování a balení na dobrovolném základě před datem použitelnosti tohoto nařízení, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a aby se dodavatelům poskytla dostatečná pružnost.“

 

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ CLP

V průběhu května 2022 bylo uveřejněno na internetové stránce Úředního věstníku EU další konsolidované znění nařízení CLP = nařízení (ES) č. 1272/2002, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Odkaz na konsolidovaném znění verze k 1. 3. 2022 ke stažení – ZDE.

Upozorňujeme, že do daného konsolidovaného znění nejsou zapracovány novely, které jsou t. č. před datem jejich účinnosti. Přitom jsou již platné a dodavatelé mohou podle nich postupovat.
Jedná se konkrétně o následující novely:
   ● nařízení Komise (EU) 2021/849 - mění a doplňuje přílohu VI nařízení; obsahuje především stanoviska výboru RAC z března-prosince 2019; použije se ode dne 17. prosince 2022
   ● nařízení Komise (EU) 2022/692 - mění a doplňuje přílohu VI nařízení (viz informace výše); použije se ode dne 1. 12. 2023. (Původní termín "23. listopadu 2023" byl posunut - oprava vyšla v Úředním věstníku dne 25. 5. 2022, L146/150).

 

POKYN ECHA K NAŘÍZENÍ CLP

V květnu 2022 dále vyšla aktualizovaná verze pokynu s názvem „Pokyny k harmonizovaným informacím týkajícím se reakcí na ohrožení zdraví podle přílohy VIII nařízení CLP“,  v angličtině jako „Guidance on harmonised information relating to health emergency response - Annex VIII to CLP“ - Version 5.0, April 2022.
Od sprna 2022 k dispozici už i verze v češtině - ke stažení ZDE
Plné znění pokynu v angličtině – ke stažení ZDE

Tento dokument obsahuje pokyny k ustanovením článku 45 a přílohy VIII nařízení CLP, která se týkají povinnosti předkládat určité informace o nebezpečných směsích uváděných na trh, aby bylo možné reagovat na ohrožení zdraví.

Vloženo VIII/2022,  poslední aktualizace XI/2022 (Zdenka Trávníčková)

 

Nahoru