SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Nařízení CLP - konsolidované znění z května 2020
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nařízení CLP - konsolidované znění z května 2020

Začátkem června 2020 bylo uveřejněno na internetové stránce Úředního věstníku EU další konsolidované znění nařízení CLP = nařízení (ES) č. 1272/2002, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Níže je uveden odkaz na něj a dále výčet jednotlivých novel nařízení CLP, které v konsolidovaném znění (k 1. 5. 2020) ještě nejsou uvedeny.


Konsolidované znění nařízení (ES) č. 1272/2002, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (ve smyslu chemciký látek/směsí) = nařízení CLP k 1. 5 2020  je uveřejněné na webu Úředního věstníku EU. Ke stažení v české verzi ZDE.
Mimo jiné obsahuje již v příloze VI nařízení názvy látek s harmonizovanou klasifikací v češtině.


Toto konsolidované znění k 1. 5. 2020 neobsahuje některé platné novely (resp. některé části). K dalším částem nařízení CLP:

 • nařízení Komise (EU) 2019/521 (v Úředním věstníku EU vyšlo 28. 3. 2019) - především zavádí novou třídu nebezpečnosti pro znecitlivělé výbušniny a novou třídu nebezpečnosti v rámci třídy nebezpečnosti hořlavé plyny – samozápalné plyny. Další změny zahrnují úpravy: kritérií pro látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny; ustanovení pro klasifikaci směsí ve formě aerosolu...; a prvků definic a klasifikačních kritérií pro výbušniny, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny, hořlavé tuhé látky, dále akutní toxicita, žíravost/dráždivost pro kůži, vážné poškození očí/podráždění očí, senzibilizace dýchacích cest a kůže, mutagenita v zárodečných buňkách, karcinogenita, toxicita pro reprodukci, toxicita pro specifické cílové orgány a nebezpečnost při vdechnutí; dále se mění některé tzv. H věty a P pokyny apod. tak, aby zohledňovala šesté a sedmé revidované vydání GHS. Použije se od 17. října 2020.
 • nařízení Komise (EU) 2020/217 (v Úředním věstníku EU vyšlo 18. 2. 2020) - na základě stanovisek stanovisek, které vydal Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury se aktualizuje a mění harmonizované klasifikace a označení některých látek.
  POZOR!!! Část nařízení, která se týká jen jedné látky se použije od 1. prosince 2019.
  Větší část, kterou se 2 látky zrušují, 12 mění a 17 nově doplňuje, použije se od 1. října 2021.
  Dále se mění a doplňují přílohy II, III a VI nařízení; do přílohy II nařízení CLP se s ohledem na zařazení oxidu titaničitého po přílohy VI doplňují nové věty EUH211 a EUH212, následně pak tytéž větyse vkládají v jazycích společenství i do seznamu vět v příloze III nařízení; do přílohy VI jsou vloženy nové poznámky V, W a 10 - opět reagující na oxid titaničitý.
 • nařízení Komise (EU) 2020/1182 (v Úředním věstníku EU vyšlo 11. 8. 2020) - na základě stanovisek stanovisek, které vydal Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury se aktualizuje a mění harmonizované klasifikace a označení některých látek. Novela vyšla až v srpnu 2020.
  Novelou se 37 položek nově doplňuje, u 21 se mění původní zápis a 2 se zrušují, použije se ode dne 1. března 2022 .

Výše uvedené novely jsou platné, ale ještě nejsou účinné. Z tohoto důvodu ještě NEJSOU celé v konsolidovaném znění.
Nicméně podle výše uvedených novel nařízení CLP lze postupovat i před nabytím jejich účinnosti.

Uveřejnění příspěvku červen 2020, poslední aktualizace srpen 2020..

Nahoru