SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Příručka k aplikaci kritérií z nařízení CLP
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Příručka k aplikaci kritérií z nařízení CLP

V srpnu 2009 vydala ECHA první příručku a názvem "Guidance on the Application of the CLP Criteria". V současné době již existuje její verze 5 z července 2017, ale stále v angličtině. Pro vyhledání páté verze příručky lze použít také kód ISBN: 978-92-9020-050-5


Po dvou letech byla v červenci 2017 aktualizována příručka k aplikaci kritérií nařízení CLP.
Příručky má celkem 647 stran (5. verze).
Účelem příručky je, být nápomocen při práci a aplikaci kritérií nařízení, tj. vyznat a zdokonalit se při práci s nařízením CLP  =  nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
V příručce jsou uváděny kromě textů samotného nařízení, také konkrétní příklady nebo vysvětlení některých pasáží z nařízení CLP.
Příručka není možné doporučit pro úplné začátečníky s nařízením CLP.

Příručka se člení na části:

  1. obecné principy klasifikace a označování
  2. fyzikální nebezpečnosti
  3. nebezpečnosti pro zdraví
  4. nebezpečnosti pro životní prostředí
  5. dodatečné nebezpečnost
  6. přílohy (celkem 7x)

Z hlediska nebezpečností pro zdraví doporučujeme například:

bod 3.2.3.2.3.2. The additivity approach is applicable
speciálně část - Application of SCLs when applying the additivity approach
Volný výklad:
Má-li složka stanoven specifický koncentrační limit (SCL), při klasifikaci směsi se použije postup podobný jako tzv. „postaru“ podle výpočtové metody.
Směs je klasifikována např. jako žíravá/dráždivá pro kůži jestliže
sum
a (ConcA/clA) + (ConcB/clB) + …+ (ConcZ/clZ) je ≥1
ConcA = koncentrace složky A ve směsi
clA = koncentrační limit (buď specifický nebo obecný) pro složku A
ConcB = koncentrace složky B ve směsi
clB = koncentrační limit (buď specifický nebo obecný) pro složku B apod.

bod 3.2.3.2.1.1. Mixtures with extreme pH
V této části jsou informace pro uplatnění postupu se zohledněním pufrovací kapacity u extrémních pH.

Příručku je možné stáhnout v angličtině z internetových stránek Evropské chemické agentury - ECHA zde

SZÚ se snaží pomoci firmám při klasifikaci a označování chemických látek a směsí a již od r. 2009 speciálně pro ně připravuje základní KURZ o nařízením jako takovém, jeho přílohách, dále o jednotlivých třídách nebezpečnosti pro zdraví s příklady na procvičení, porovnání se stávající klasifikací, porovnání s klasifikací GHS Spojených národů. Bližší informaci viz Aktuality - pracovní prostředí a zdraví

Zpracovala: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.zdenka.travnickova@szu_cz  tel: 267 082 673 (uveřejnění příspěvku říjen 2009, poslední aktualizace srpen 2017)

Nahoru