SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » InAirQ
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

InAirQ

Projekt InAirQ (Indoor Air Quality) je projektem realizovaným v rámci Prioritní osy 3 programu nadnárodní spolupráce financovaného z evropských fondů - Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě.


Aktuality projektu

 • Odborné semináře zaměřené na problematiku vnitřního ovzduší se konaly 28. 11. 2019 v Praze v Kongresovém centru Olšanka a 29. 11. 2019 na pracovišti KHS Středočeského kraje, v Praze, Dittrichova 7. Přednášky jsou ke stažení zde: 1. Problematika vnitřního ovzduší; 2. Zdravotní aspekty vnitřního ovzduší
  3. Monitoring InAirQ a 4. Intervenční studie Marjánka
 • Intervenční studie vlivu dopravy na kvalitu vnitřního ovzduší - byly zpracovány výsledky z měření na ZŠ Marjánka - závěrečná zpráva
 • Odborná konference projektu se konala 23. - 24. 5. 2019 v Budapešti.
 • Pro školy participující na našem projektu jsme připravili deklaraci školy o zajištění zdravého životního prostředí ve škole. Všech 12 škol participujících na projektu InAirQ jí již podepsalo. Chtěli bychom požádat i další školy, aby se k této akci připojili. Na požádání zašleme zájemcům výtisk deklarace k podpisu.
 • Leták o zdravém prostředí do tříd - "S čistým vzduchem jde všechno líp", (ke stažení).
 • Navázání spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy
 • Výsledky měření ve školách
 • 5. jednání Fóra kvality prostředí (EQF, se konalo 25. června 2019). Tématem jednání byla informace o stavu řešení projektu, zpráva z intervenční studie a akční plán.

Semináře:

 • 5. jednání EQF - Fóra kvality prostředí konaného 25. června 2019 na SZÚ. 1.jpg
 • I. Seminář InAirQ pro spolupracující školy (Seminář 19. 6. 2017). - presentovány byly informace získané v rámci předešlých projektu monitorování vnitřního prostředí ve školách (MZSO, Sinphonie), výstupy SWOT analýzy, odevzdaných dotazníků .... a další.
 • II. Seminář pro spolupracující školy a III. pracovní setkání českého EQF se konaly 31. 5. 2018 v ZŠ Líbeznice u Prahy (Seminář 31. 5. 2018), presentovány byly výstupy z řešení jednotlivých částí projektu - stav řešení, proměření škol, příprava akčních plánů .... a další.

Oficiální "newsletter" projektu: 01-12/201602-07/2017, 03-2/201804-9/2018

Projekt InAirQ (Nadnárodní adaptačních opatření pro integrované řízení kvality vnitřního ovzduší) si klade za cíl popsat zdravotní dopady kvality vnitřního ovzduší na zranitelné populace - dětí a podniknout kroky ke zlepšení školního prostředí v oblasti CE. Bližší viz oficiální informační letákinformační brožura projektu ke stažení.

Hlavním cílem projektu, který je zaměřen na životní prostředí, je zlepšení kvality ovzduší uvnitř škol. Jeho přínosem bude pochopení významu kvality vnitřního ovzduší ve školních budovách, faktorů, které ji ovlivňují a z toho vyplývajících možností řešení problémů. Na projektu spolupracují zdravotní ústavy a další isntituce celkem pěti evropských zemí, mimo České republiky se jedná o Maďarsko, Polsko, Itálii a Slovinsko.

V průběhu projektu InAirQ bude připravena integrovaná strategie pro zlepšení kvality vnitřního ovzduší ve školách a použita, aby se snížilo riziko nepříznivých zdravotních účinků znečištění vnitřního ovzduší na děti. Bude sloužit také k nastavení doporučení pro společné normy CE týkající se odhadu, měření a monitorování kvality vnitřního ovzduší. Akční plány budou nastaveny pro každou zemi partnera projektu a testovány pro lepší řízení a zlepšování kvality vnitřního ovzduší na vybraných školách.

Projekt řídí za Českou republiku Státní zdravotní ústav ve spolupráci s členy Environmental Quality Forum, kde jsou zastoupeni jak odborní pracovníci, tak zástupci státní správy (KHS, ministerstvo školství), lékařské fakulty UK a samosprávy.

Do projektu byly za Českou republiku vybrány základní školy:

Další inforrmace a oborné podklady ohledně vnitřního prostředí lze najít na stránkách SZÚ.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomohli měření v školách uskutečnit - nebylo to pro nikoho jednoduché - ať už se jedná o ředitelky/ředitele škol, učitelky/učitele, školníky/školnice, pracovníky IT a samozřejmě i o děti, které se k našim přístrojům po celou dobu chovaly nanejvýš mravně.
Získali jsme velké množství cenných údajů o kvalitě vnitřního prostředí ve školách, ve výše uvedeném linku ("výsledky") jsou prezentovány výsledky naměřené ve školách, které daly souhlas k jejich zveřejnění.

Nahoru