SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Zdraví mladých » Studie zdraví a životního stylu dětí a školáků
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Studie zdraví a životního stylu dětí a školáků


Zdraví a životní styl dětí a školáků 2010 

 

Health Behaviour in School-Aged Children: A WHO Cross-National Study [HBSC].

Systematický mezinárodní výzkum forem chování ovlivňujících zdraví dětí a mládeže byl iniciován v Evropě v roce 1982. Česká republika se poprvé účastnila studie spolu s dalšími 24 převážně evropskými státy v roce 1994. Výzkum se opakuje vždy ve čtyřletých intervalech a hlavní výsledky kolaborativní studie, tj. přehled základních ukazatelů behaviorálních determinant zdraví dětí školního věku, jsou vždy publikovány ve zprávě WHO. Bližší informace o studii a výsledky šetření naleznete zde.

 

Předmětem výzkumného projektu bylo provedení komparativních analýz behaviorálních komponent zdraví u reprezentativního souboru českých dětí ve věku 11, 13 a 15 let z roku 2010 a tam, kde je to možné, porovnání nových dat v výsledky z let 1994 až 2006. Analýzy sociodemografického kontextu a analýzy trendů byly zaměřeny na následující tématické okruhy:

·        Výživa, dietní tendence, problematika „body image“

·        Pohybová aktivita a aktivity ve volném čase

·        Psychosociální adaptace a duševní zdraví

·        Úrazy

·        Návyková rizika (kouření a spotřeba alkoholu)

 

Dotazník použitý při studii v roce 2010 vycházel z mezinárodní (anglické) verze dotazníku, která byla vypracována koordinačním pracovištěm WHO. Dotazník pokrýval několik tématicky odlišných domén. Vedle základních sociodemografických ukazatelů to byly specifické oblasti chování, které mají významný vztah k tělesnému a  duševnímu zdraví dětí a mládeže: kouření, užívání alkoholu, zdravotní a psychosomatické obtíže, užívání léků, výživa a stravovací zvyklosti, sportování a pohybové aktivity, rodina, úrazy.

Výzkum HBSC 2010 byl uskutečněn na 94 školách ve všech krajích ČR. Z hlediska struktury tvořilo výběrový soubor 86 základních škol, ve kterých výzkum proběhl v 5., 7. a 9 třídách, a 8 víceletých gymnázií, kde výzkum  proběhl v sekundách a kvartách (odpovídá 7. a 9. třídě ZŠ). Výběrový soubor tvořilo 5686 respondentů. Výsledky byly zpracovány členy autorského kolektivu ( 14) a  je připravována odborná publikace. 

Byla zpracována Národní zpráva o zdraví a životním stylu  českých školáků v roce 2010:

http://hbsc.upol.cz/download/narodni_zprava_zdravi_ziv_styl.pdf 

http://hbsc.upol.cz/

Nahoru