SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Aktuality - pracovní prostředí a zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Aktuality - pracovní prostředí a zdraví

image003.jpg V této položce najdete aktuality, které se týkají celkově pracovního prostředí a zdraví; počínaje upozorněním na nové či aktualizované články, některé připravované či vydané právní předpisy (EU i ČR), popř. chystané semináře.


Další aktuality k problematice chemických látek a směsí jsou  uveřejňovány také ZDE


Nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

V říjnu 2021 vyšlo nové Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2021.
Zároveň se zrušuje předchozí předpis - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.


Novela nařízení REACH - nařízení Komise (EU) 2020/878

V červnu 2020 vyšla novela nařízení REACH - nařízení Komise (EU) 2020/878, která mění přílohu II, tj. požadavky na sestavení bezpečnostních listů. Nahrazuje nařízení (EU) 2015/830. Toto nové nařízení je účinné od 1. 1. 2021.
Příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 (= nařízení REACH) stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v Unii.
Stávající bezpečnostní listy (BL), které nejsou v souladu s přílohou tohoto nového nařízení z června 2020, mohou být i nadále poskytovány ale jen do 31. prosince 2022.
(Vloženo MUDr. Trávníčková, červenec 2020)

Novela nařízení CLP - nařízení Komise (EU) 2018/669

Novela mění nařízení CLP konkrétně přílohu VI části 3 – názvy látek v národním jazyce (tj. v češtině). Použije se ode dne 1. prosince 2019.
Konkrétně čl. 1 novely zní: "Položky uvedené v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 odpovídající položkám uvedeným v příloze tohoto nařízení se nahrazují položkami uvedenými v příloze tohoto nařízení."
UPOZORNĚNÍ: Tato novela neobsahuje názvy všech nebezpečných látek, které mají nyní tzv. účinnou harmonizovanou klasifikaci. Není-li látka uvedená v příloze novely, neznamená to, že nemá harmonizovanou klasifikaci. Jedná o látky, které byly uvedeny v posledních novelách nařízení CLP a kde jejich názvy v příloze VI již byly v češtině.
(Vloženo MUDr. Trávníčková, květen 2018)

Nařízení CLP a nebezpečnosti pro zdraví - pro KHS

NCO NZO pořádá ve dnech 13.-15- září 2017 ve spolupráci s odborníky ze SZÚ (MUDr. Trávníčková a MUDr. Hornychová) inovační kurz č. 660 / 851 pro pracovníky KHS, kteří se zabývají problematikou chemických látek a směsí, jejich klasifikací a označováním (tj. pracují s nařízením CLP).
Kurz je určen pro mírně a středně pokročilé v uvedené problematice.
Je nutné, aby si účastníci kurzu s sebou vzali vybrané části z nařízení CLP - jejich rozsah ke stažení - Pozadavek_na_material_vytah_z_CLP 
Požadavek na materiál je zde uveden na základě dohody MZ ČR, SZÚ a NCO NZO.
Bližší informace o inovačním kurzu na internetové stránce NCO NZO.
(Vloženo MUDr. Trávníčková, srpen 2017)

Kurz Nebezpečné chemické látky a směsi v nařízení CLP / klasifikace a označování nebezpečností pro zdraví  - v r. 2018  

Pracovníci Státního zdravotního ústavu plánují již po čtrnácté přednášet pro výrobce, dovozce a následné uživatele, kteří musí klasifikovat nebezpečné látky + směsi nebo sestavovat bezpečnostní listy (případně i pro následné uživatele, kteří s látkami/ směsmi na svých pracovištích nakládají - tj. spotřebitele) v kurzu na rok 2018 ke klasifikaci a označování z hlediska zdraví podle nařízení (ES) č.1272/2008 v platném znění.
Kurz trvá celkem na 4 dny a je rozdělen na 2 x 2 dny tak, aby účastníci měli možnost nové informace zažít.
Termín kurzu pro rok 2018 prozatím není stanoven
Poznámka v roce 2017 se uskuteční pouze kurz pro KHS (ve spolupráci s NCO NZO v Brně).
Kurz je zaměřen na:

 • základní informace o nařízení (ES) č. 1272/2008, jednotlivé hlavy nařízení
 • novely nařízení CLP
 • přílohy I – VII nařízení (stručné přiblížení)
 • klasifikace a označování látek a směsí – podrobně jednotlivé třídy nebezpečností pro zdraví doplněné o konkrétní příklady: tj. akutní toxicita (včetně použití vzorce); žíravost/dráždivost pro kůži; vážné poškození očí / podráždění očí; senzibilizace dýchacích cest nebo kůže, mutagenita v zárodečných buňkách, karcinogenita, toxicita pro reprodukci, toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové i opakované expozici, nebezpečnost při vdechnutí
 • zaměření na obtížnější pasáže a nejčastější chyby v klasifikaci nebezpečností pro zdraví
 • je-li čas nebo tematicky vhodné, pak případně i porovnání se starším systémem klasifikace označení a štítky nebezpečných látek a směsí
 • porovnání s klasifikací nebezpečností pro zdraví podle systému GHS Spojených národů (UN)
 • označení a štítky nebezpečných látek a směsí
 • velký DŮRAZ je kladen na procvičení problematiky pomocí konkrétních příkladů na  klasifikaci a označení nebezpečností pro zdraví
 • podle časových možností nařízení CLP v bezpečnostním listu

Zájemci mohou poslat na sebe kontakty. Jakmile se vypíše kurz na r. 2018, budou přednostně informováni.

Informace: MUDr. Trávníčková,  zdenka.travnickova@szu_cz  tel: 267 082 673 (vloženo 3. 4. 2017, aktualizace 2017/IX)

Novely nařízení CLP - nařízení (EU) 2017/542 a nařízení (EU) 2017/776

Nařízení Komise (EU) 2017 /542 - doplňuje novou přílohu VIII nařízení upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření; účinnost od 1.1.2020 postupně podle typu směsi uvádění na trh.

Nařízení Komise (EU) 2017/776 - mění a doplňuje přílohu VI nařízení; konkrétně:
- část 1 s vysvětlivkami a poznámkami k tabulkám v části 3, účinnost od 1. června 2017.
UPOZORNĚNÍ - tabulka 3.2 přílohy VI nařízení (seznam s uvedením tzv. staré klasifikace - tj. s R větami) se k 1. 6. 2017 zrušuje jednou předcházejících novel. Proto již není ve výše uvedené novele ani uváděna. Tabulka označovaná dříve jako 3.1 (seznam s uvedením klasifikace s tzv. H větami) je nyní jako tabulka 3 VI nařízení.
- část 3 s tabulkou (dříve 3.1) nově 3, což je Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek - mění se záznam u 13 látek, 24 látek se nově do seznamu doplňuje;  účinnost od 1. prosince 2018.
(Vloženo MUDr. Trávníčková, 22 5. 2017)

Novela nařízení CLP - nařízení (EU) 2017/542

Dne 23. 3. 2017 vyšla další novela nařízení CLP - nařízení (EU) 2017/542, která doplňuje novou přílohu VIII do nařízení CLP.
Doplňuje nově přílohu VIII, která upravujíce harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví.
Účinnosti nařízení je stanovena od 1.1.2020, nicméně použitelnost se řídí podle typu použití (spotřebitelské od 1.1.2020, profesionální od 1.1.2021, průmyslové od 1.1.2024).
(Vloženo MUDr. Trávníčková, 31. 3. 2017)


Kurz - Nebezpečné chemické látky a směsi v nařízení CLP / klasifikace a označování nebezpečností pro zdraví  - v r. 2016

Kurz pro výrobce, dovozce a následné uživatele, kteří musí klasifikovat nebezpečné látky + směsi nebo sestavovat bezpečnostní listy (případně i pro následné uživatele, kteří s látkami/směsmi na svých pracovištích nakládají)  kurz na rok 2016 ke klasifikaci a označování z hlediska zdraví podle nařízení (ES) č.1272/2008 v platném znění.
Kurz byl pořádán ve spolupráci s Českým spolkem pro péči o životní prostředí (ČSPŽP), jakožto hlavním organizátorem.
Kurz již proběhl.
Přednáší
MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. a Ing. Michal Martínek – oba ze SZÚ.
Zájemci, kteří se nedostali na tento kurz, nebo se jim nehodil termín a měli by o kurz zájem, mohou poslat na sebe kontakty a jakmile se vypíše podobný kurz v r. 2017, budou přednostně informováni.
Informace: MUDr. Trávníčková,  zdenka.travnickova@szu_cz  (vloženo 26.10.2016, aktualizace 8.11.2016)


Novela nařízení CLP - nařízení (EU) 2016/1179

Dne 20. července 2016 vyšla další novela nařízení CLP - nařízení (EU) 2016/1179, která přizpůsobuje vědeckotechnickému pokroku a mění nařízení CLP.
Novela opět mění a doplňuje část 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 (tj. seznamy harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek).
Vzhledem k tomu, že směrnice 67/548/EHS byla s účinkem od 1. června 2015 zrušena, měla by být zrušena i tabulka 3.2 v příloze VI části 3 (s klasifikací podle „starého, systému). Tabulka se zrušuje k 1. červnu 2017.
Nařízení (kromě zrušení tabulky 3.2 viz výše) vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU a použije se od 1. března 2018.

Kontaktní osoba: MUDr. Trávníčková, zdenka.travnickova@szu_cz tel. 267 082 673  (poslední aktualizace 31.7.2016)

Novela nařízení CLP - nařízení (EU) 2016/918

Dne 14. června 2016 vyšla další novela nařízení CLP - nařízení (EU) 2016/918, která přizpůsobuje vědeckotechnickému pokroku a mění nařízení CLP. Zohledňuje přitom páté revidované vydání Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS) Organizace spojených národů.
Obsahuje změny, které se mimo jiné týkají nových alternativních metod pro klasifikaci oxidujících tuhých látek, dále změny předpisů upravujících klasifikaci nebezpečnosti s ohledem na žíravost/dráždivost pro kůži (například nově je kategorie 1 pro žíravost pro kůži, pokud neexistují dostatečné údaje pro zařazení do některé z podkategorií) a vážné poškození očí/ podráždění očí apod.
Dále obsahuje změny v několika pokynech pro bezpečné zacházení (ruší nebo upravuje text) nebo mění pořadí některých pokynů pro bezpečné zacházení, které odrážejí odstranění příslušné položky a oddělené vložení položky na nové místo v seznamu.
V článku 1 nařízení (EU) 2016/918
  ■ mění čl. 23 nahrazuje text písmene f) novým zněním - zpřesňuje text
  ■ mění přílohy I-VII nařízení CLP v souladu s přílohami v tomto znění
Článek 2 nařízení stanoví přechodné období.
Článek 3 nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU a použije se od 1. února 2018.

Kontaktní osoba: Dr. Trávníčková, zdenka.travnickova@szu_cz tel. 267 082 673  (poslední aktualizace 20.6.2016)

Kurz - Nebezpečné chemické látky a směsi - nařízení (ES) č. 1272/2008 – nařízení CLP / klasifikace a označování nebezpečností pro zdraví  - v r. 2015

Státní zdravotní ústav připravuje již po dvanácté pro výrobce, dovozce a následné uživatele, kteří musí klasifikovat nebezpečné látky + směsi nebo sestavovat bezpečnostní listy (případně i pro následné uživatele, kteří s látkami/směsmi na svých pracovištích nakládají)  kurz na podzim 2015 ke klasifikaci a označování z hlediska zdraví podle nařízení (ES) č.1272/2008 v platném znění.
Na základě zkušeností z předchozích předchozích běhů je kurz celkem na 4 dny a rozdělen na 2 a 2 dny (30.9-1.10 a 21.-22.10.2015) tak, aby účastníci měli možnost nové informace zažít.
Kurz je zaměřen na:

 • základní informace o nařízení (ES) č. 1272/2008, jednotlivé hlavy nařízení v platném znění
 • stručně novel nařízení CLP již vydané + představení připravovaných novel
 • přílohy I – VII nařízení
 • klasifikaci a označování látek a směsí – jednotlivé třídy nebezpečností pro zdraví doplněné o konkrétní příklady (např. akutní toxicita včetně použití vzorce; žíravost/dráždivost pro kůži; vážné poškození očí / podráždění očí; senzibilizace a další třídy nebezpečnosti)
 • zaměření na obtížnější pasáže a nejčastější chyby v klasifikaci nebezpečností pro zdraví
 • porovnání se "starší" klasifikací z hlediska účinků zdraví podle vyhlášky č. 402/2011 Sb.
 • označení a štítky nebezpečných látek a směsí
 • porovnání s klasifikací nebezpečností pro zdraví podle systému GHS Spojených národů (UN)
 • velký důraz je kladen na vysvětlení a hlavně procvičení problematiky pomocí konkrétních PŘÍKLADů na novou klasifikaci a označení nebezpečností pro zdraví
 • podle časových možností nařízení CLP v bezpečnostním listu

Kurz již proběhl.
Zájemci, kteří se nedostali na tento kurz, nebo se jim nehodil termín a měli by o kurz zájem, mohou poslat na sebe kontakty a jakmile vypíšeme podobný kurz v r. 2016, budeme je přednostně informovat.
Kontaktní osoba: MUDr. Trávníčková,  zdenka.travnickova@szu_cz  tel: 267 082 673 (vloženo 4.8.2015; poslední aktualizace 4.9.2015)

Novela nařízení CLP

V červenci 2015 vyšla další novela nařízení CLP - nařízení (EU) 2015/1221, která mění přílohu VI nařízení (seznam látek s harmonizovanou klasifikací).

Bližší informace o všech novelách nařízení CLP - viz: nařízení CLP:

Kontaktní osoba: Dr. Trávníčková, zdenka.travnickova@szu_cz tel. 267 082 673  (poslední aktualizace 29.7.2015)

UPOZORNĚNÍ - novela chemického zákona

V dubnu 2014 vyšla ve Sbírce zákonů zákon č. 61/2014 Sb., který novelizuje zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
Její převážnou část tvoří úpravy §33 a §34 zákona, které se týkají nápravných opatření a správních deliktů. (vloženo 16.4.2014)

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
jako součásti výkonu práce

Zdravotní způsobilost řidiče motorových vozidel je jednou ze základních podmínek bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Proto je zdravotní způsobilosti řidičů motorových vozidel věnována pozornost nejenom v ČR, ale i ve všech zemích Evropské Unie (dále jen „EU“) a dalších civilizovaných zemích. V rámci EU jsou podmínky zdravotní způsobilosti sjednoceny předpisy Evropských společenství (Směrnicí Komise 2009/112/ES, kterou se mění Směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech, a Směrnicí Komise 2009/113/ES, kterou se mění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech).

V ČR je postup při posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel upraven zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ... Celý článek Celý článek (86,74 KB)  (vloženo 7.10.2013)

Kurz - Přípravky na ochranu rostlin a ochrana zdraví lidí

Akce se koná 12. 11. 2013  v SZÚ a je určena pro zástupce firem žádající SZÚ (resp. Ministerstvo zdravotnictví) o hodnocení (toxikologický posudek) k povolení nebo obnovení povolení apod. přípravků na ochranu rostlin pro profesionální i neprofesionální uživatele,  tj. pro pracovníky z firem, kteří uvádí přípravky na ochranu rostlin na trh v ČR, především jejich výrobce nebo právní zástupce výrobců v ČR, ale i dovozce nebo distributory.
Kurz již proběhl.
Kontaktní osoba: Dr. Trávníčková, (poslední aktualizace 13.11.2013)

 

Formulář - přípravky na ochranu rostlin

K 10.12.2009 byl aktualizován formulář k žádosti o vydání toxikologického posudku podle zákona č. 326/2004 Sb. Další informace jsou     (aktualizace k 10.12.2009)

 


Poslední aktualizace příspěvku:
29. října 2021 

Příspěvek vytvořen: červenec 2016

 

 

 

 

 

Nahoru