SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení Centra epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení epidemiologie infekčních nemocí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí


 

Vedoucí: MUDr. Jan Kynčl, PhD.

 

Charakteristika činností oddělení:

 

Činnost oddělení vyplývá z následující zastřešující a pro státy EU závazné legislativy a základní legislativy ČR

Vlastní činnost oddělení je zejména rozsáhlým servisem pro Ministerstvo zdravotnictví ČR a představuje tyto nosné činnosti:

 • Podíl na monitoringu a analýzách epidemiologické situace v oblasti infekčních nemocí na národní a mezinárodní úrovni včetně publikační a přednáškové činnosti
 • Podíl na přípravě programů surveillance infekčních onemocnění
 • Úzká spolupráce s mikrobiologickými laboratořemi v rámci CEM a v rámci jiných institucí a s Oddělením biostatistiky SZÚ při zajišťování surveillance programů na státní úrovni. Vzájemné poskytování a získávání epidemiologických a mikrobiologických údajů potřebných ke komplexní analýze nemocnosti a úmrtnosti infekčními nemocemi a pro plánování relevantních protiepidemických opatření. Průběžné vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých surveillance programů.
 • Participace s mikrobiologickými laboratořemi v rámci CEM a Oddělením biostatistiky při zavádění a vyhodnocování programů molekulární epidemiologie v národním a mezinárodním měřítku
 • Spolupráce s veterinární službou při zajišťování surveillance zoonóz.
 • Participace v evropských sítích a sítích WHO a ECDC pro surveillance infekčních onemocnění
 • Úzká spolupráce s Evropským centrem pro kontrolu nemocí (ECDC)
 • Zajištění interakce mezi ECDC a ČR na úrovni National Focal Points (NFP) a Operational Contact Points (OCP) vybraných specifických oblastí veřejného zdraví (surveillance infekčních nemocí, chřipka, nemoci preventabilní očkováním, nemoci přenosné vodou a potravinami, nemoci přenosné vektory, objevující se a znovu objevující se nemoci, infekční hepatitidy, vzdělávání)
 • Zajištění koordinace interakcí mezi ECDC a Českou republikou prostřednictvím národního koordinátora (NC) příslušného koordinačního subjektu (CCB - Coordinating Competent Body)
 • Sběr, předávání dat, validace dat a reportů v rámci provozování informačního systému ECDC - The European Surveillance System (TESSy), zabezpečení kompatibility s národními hlásicími systémy v ČR
 • Pracovníci Oddělení EPI se v rámci SZÚ podílejí na evropském projektu HERA, s cílem posílit národní infrastrukturu a zvýšit kapacity celogenomové sekvenace (whole genome sequencing – WGS) a “diskriminačních” RT PCR s ohledem na národní připravenost na pandemii covid-19 v ČR
 • Příprava podkladů ve spolupráci s příslušnými laboratorními odborníky pro hlášení do systému EPIS v oblasti nemocí preventabilních očkováním a pro nemoci přenášené vodou a potravinami
 • Zprostředkování a zveřejňování zásadních informací týkajících se přeshraničních hrozeb a hodnocení rizik založených na důkazech z podkladů od mezinárodních institucí a odborníkůMonitoring problematiky infekčních onemocnění v souvislosti s migrací do EU
 • Odborná spolupráce při zavádění nového Informačního systému infekčních nemocí v ČR (ISIN)
 • Účast na školících akcích a stážích organizovaných ECDC, participace školitelů z oddělení na zajištění ECDC Fellowship Programme EUPHEM a EPIET, zprostředkování účasti na vzdělávacích akcích ECDC příslušným odborníkům z ČR
 • Účast v programech Světové zdravotnické organizace (WHO), například v programu eradikace přenosné dětské obrny, programu eliminace spalniček a zarděnek atd. Aktivní účast na odborných seminářích, konferencích jak v České republice, tak v zahraničí
 • Publikační a přednášková činnost, školení dalších odborníků v problematice infekční epidemiologie
 • Účast na přípravě národní legislativy: vlastní připomínkování zákonů, vyhlášek a směrnic,  podíl na přípravě metodických pokynů a zpracovávání připomínek resortu zdravotnictví a dalších příslušných resortů
 • Činnosti vyplývající ze zajišťování úkolů ministerstva zdravotnictví při plnění Usnesení vlády k národnímu programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice.
 • Ve spolupráci s Oddělením biostatistiky a s mikrobiologickými laboratořemi v rámci CEM zpracovávání celostátních hlášení o výskytu infekčních nemocí a poskytování informací o epidemiologické situaci v ČR formou bulletinu SZÚ Zprávy Centra Epidemiologie a mikrobiologie (ISSN 1804-8668).
 • Analýza epidemiologických dat v týdenní, měsíční a roční periodicitě.
 • Podíl na správě a řízení systému hlášení akutních respiračních infekcí ARI.
 • Ve spolupráci s Oddělením biostatistiky průběžné sledování výskytu infekcí s přírodní ohniskovostí a spolupráce s ČHMÚ na každotýdenním provozu předpovědního systému aktivity klíšťat v ČR v měsících březnu až listopadu.
 • Členství odborníků z oddělení v odborných mezioborových a mezirezortních komisích a pracovních skupinách
 • Zapojení do výzkumných projektů v problematice infekčních nemocí a veřejného zdraví
 • Jsme na facebooku!

Vypracovala: MUDr. Jitka Částková, CSc.

Poslední revize textu dne 06.01.2022

Nahoru