SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Informace pro žadatele o odbornou způsobilost POR » Témata a příklady zkušebních otázek – odborná... » Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)


Otázky související s požadavky na přiřazení osobních ochranných pracovních prostředků (= OOPP) jsou v několika typech.

■ Kdo dodává a zajišťuje OOPP?
■ Kdo hradí OOPP?
■ Kdo je oprávněn kontrolovat používání OOPP na pracovišti?


■ V otázce k výběru OOPP je obvykle popsán konkrétní způsob nakládání s přípravkem a zároveň jeho nebezpečnost.
Příklad:

Navrhněte pracovníkovi, který bude pomocí zádového postřikovače ošetřovat plevel na zámkové dlažbě herbicidem označeným větou „Zdraví škodlivý při styku s kůží“, další NEZBYTNĚ nutné osobní ochranné pracovní prostředky kromě pracovního/ochranného oděvu a vhodných ochranných rukavic:
   a) bezpečnostní ochranné brýle, látkovou ústenku
   b) pracovní nebo ochrannou obuv (nejlépe holínky)
   c) ochranný štít, polomasku s filtrem proti aerosolu, klobouk nebo čepici se štítkem
   Odpověď b) je správně.
Přípravek je nebezpečný při styku s kůží, jak vyplývá z textu tzv. H věty (text v uvozovkách). Přípravek se aplikuje ručně a to směrem dolů. Proto je třeba chránit také nohy. Ostatní OOPP uváděné v odpovědích a) nebo c) nejsou nutné (s ohledem na typ přípravku, nebo nebezpečnost a místa a způsob aplikace). Látková ústenka je při aplikaci POR nedoporučuje.
Může se výběr OOPP i pro jeden a týž přípravek lišit podle různých situací a nakládání s ním?
Ano - doprava zavřených balení, práce ve skladu zavřená balení, příprava postřikové jíchy – většina přípravků se ředí, takže práce s koncertovaným přípravkem, vlastní aplikace přípravku – různé způsoby i různá technika (např. traktor může mít kabinu pro řidiče vybavenu další filtrací, kabina je pouze uzavřená bez filtrace, traktor nemá ani uzavřenou kabinu pro řidiče apod.), aplikace přípravku v uzavřených prostorách (skleníky, sklady), porucha postřikovacího zařízení, čištění zařízení, ruční aplikace postřikem směrem dolů nebo směrem nahoru, další způsoby ruční aplikace (máčení, nátěr,…), speciální aplikace i silničních nebo železničních tratích, likvidace přípravku při náhodném úniku apod.

■ Osobní ochranné pracovní prostředky při práci s přípravkem:
   a) pro všechny pracovní operace musí být vždy použity všechny osobní ochranné pracovní prostředky uvedené na etiketě nebo v bezpečnostním listu pro maximální ochranu zdraví
   b) mají být modifikované podle konkrétních podmínek a způsobu práce, tj. jiné při aplikaci polním postřikovačem a jiné při ručním postřiku
   c) si vybírá a za jejich používání je zodpovědný pouze pracovník a nikoli jeho zaměstnavatel
  Odpověď b) je správně.
Je nutné OOPP vybírat individuálně?
Ano – různá velikost (rukou, nohou, výška), zohlednit nositel brýlí, vousů apod.
Chrání běžné rukavice pro domácnost před působením přípravků?
■ Existují univerzální rukavice, které chrání před působením všech přípravků?
Ne, vždy je nutné přihlížet ke konkrétnímu složení přípravku.
Proč je důležité použít ochranné brýle nebo ochranný štít při ředění přípravků, která mohou způsobit poškození očí?
■ Existuje jedna univerzální polomaska proti všech parám a aerosolům ze všech přípravků na trhu?
■ Kdy se doporučuje používat také dodatečnou ochranu hlavy?
■ Lze v létě ředit a následně aplikovat nebezpečný přípravek v sandálech?
■ Jak se zachovat při zjištění, že OOPP jsou poškozené nebo nefunkční?
Příklad: rukavice je protržená; filtrační polomaska je neprodyšná tj. asi ucpaná.


■ Musí se oděv, který jsem si při práci polil nebezpečným přípravkem, vyprat?
■ Proč je důležité kontaminovaný oděv vyprat?
■ Kdo zajišťuje čištění OOPP?
S tím souvisí i otázky uchováními OOPP po vyčištění.
■ Mohou se OOPP neočištěné skladovat společně s vyčištěnými?
■ Mohou být použité OOPP skladované společně s civilním oblečením?


■ Kdy je nezbytné použít jednorázový ochranný oděv?
Vždy při nakládání s vysoce nebezpečnými přípravky jako jsou karcinogeny, mutageny nebo toxické pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B (podle nařízení CLP), ale i u akutně toxických kategorie 1 nebo 2 podle konkrétního způsobu aplikace. Doporučuje také se používat u akutně toxických kategorie 3, všech senzibilizujících, a podle způsobu aplikace a možné expozice i dalších nebezpečných přípravků.
Existují kromě oděvu i další jednorázové OOPP?
Ano – rukavice, filtrační polomasky apod.
Jak nakládat s jednorázovými OOPP po jejich použití?


■ Mám mít sebou na poli rezervní rukavice (případně brýle) pro případ poruchy aplikačního zařízení?
■ Proč bych měl mít rezervní rukavice (případně brýle) v postřikovači při aplikaci?

Verze k 14.3.2016.

Nahoru