SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Podpora zdraví na pracovišti » Soutěž Podnik podporující zdraví » Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2022
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2022


Přihláška do soutěže pro velké podniky na rok 2022 Přihláška do soutěže pro velké podniky na rok 2022
Dotazník sebehodnocení pro velké podniky na rok 2022 Dotazník sebehodnocení pro velké podniky na rok 2022

Přihláška do soutěže pro malé a střední podniky na rok 2022 Přihláška do soutěže pro malé a střední podniky na rok 2022
Dotaznik sebehodnocení pro malé a střední podniky na rok 2022 Dotaznik sebehodnocení pro malé a střední podniky na rok 2022


  Ministerstvo zdravotnictví České republiky


 

 vyhlašuje soutěž o titul

 

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

  roku 2022

 


 

I.                  Předmět soutěže:

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.

 II.               Podmínky soutěže:

Organizace má dobře ošetřenou oblast ochrany zdraví na pracovišti podle  právních  předpisů ČR a plní všechna kritéria v této oblasti na 100%. Organizace se aktivně věnuje oblasti podpory zdraví svých zaměstnanců, monitoruje její výsledky a usiluje o její zlepšování.

Organizace doručí řádně vyplněnou přihlášku na adresu:

Státní zdravotní ústav
Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
Šrobárova 49/48
100 00  Praha 10

nejpozději do 31. 3. 2022. Přílohou přihlášky bude písemná forma Projektu podpory zdraví v organizaci, vypracovaná v souladu s Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti, a vyplněný Dotazník pro sebehodnocení. (Přihláška a uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto textu).
Přihlášená organizace se zavazuje, že umožní členům hodnotícího týmu provést audit kvality podpory zdraví a péče o zdraví zaměstnanců přímo v organizaci.

 III.           Hodnocení:

Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno v termínu od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022. Hodnotící tým bude vycházet z dokumentu Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti a bude oceňovat pokroky v zavádění a uplatňování opatření na podporu zdraví zaměstnanců. Oceněné organizace obdrží čestné uznání s titulem Podnik podporující zdraví I., II. nebo III. stupně podle počtu získaných bodů, s dobou platnosti 3 roky. Výsledky soutěže budou publikovány v tisku a na internetové adrese www.szu.cz, www.podnikpodporujicizdravi.cz a www.mzcr.cz

Kontaktní osoby pro projekt Podnik podporující zdraví:

MUDr. Vladimíra Lipšová
OS hygieny práce
tel. 267 082 415,
vladimira.lipsova@szu_cz

Ing. Jana Zónová
OS hygieny práce
tel. 267 082 731,
jana.zonova@szu_cz

Jarmila Kubínová
OS hygieny práce
tel. 267 082 415,
jarmila.kubinova@szu_cz

Klára Jokešová
Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství MZ ČR
tel: 224 972 961,
klara.jokesova@mzcr_cz

Nahoru